Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perunkirjoituksessa tarvitaan seuraavia tietoja ja asiakirjoja:

1. Katkeamaton sarja virkatodistuksia (sukuselvitys) vainajasta 15 ikävuodesta alkaen kuolemaan saakka kaikista niistä seurakunnista tai väestörekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla. Mikäli vainaja on ollut lapseton, on sukuselvitykset tehtävä vanhemmista alkaen.

2. Virkatodistukset kaikista pesän osakkaista, mikäli vainajan sukuselvityksistä ei käy ilmi onko osakas elossa ja missä kirjoilla. Jos joku perillisistä on kuollut, on hänestä oltava sukuselvitykset kohdassa 1 mainitulla tavalla, jotta saadaan selville hänen sijaansa tulevat perilliset.

Toimistomme tilaa pesän osakkaiden puolesta virkatodistukset seurakunnista ja maistraateista, ellei muuta ole sovittu.

3. Pesän osakkaiden osoitetiedot

4. Mahdolliset avioehdot ja testamentti

5. Muut asiakirjat, jotka pesän varojen selvittämiseksi ovat tarpeen:

  • kuolinpäivän saldotodistus pankista; talletukset, velat, kiinnitykset, tallelokero (erillistä saldotodistusta ei kuitenkaan tarvita, jos on olemassa tiliote tai tilikirja, josta tilin kuolinpäivän saldo ilmenee.)
  • arvopaperit; pankin omaisuusluettelo, ote arvo-osuustilistä tms.
  • asunto-osake; osakekirja, isännöitsijän­todistus tai kauppakirja
  • omakotitalo ja lomakiinteistö; lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot, kauppakirja
  • muu arvokas omaisuus; auton tai veneen rekisteriote tai tiedot arvoirtaimesta
  • jos vainaja on osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä; perukirja ja tiedot kuolinpesästä

6. Jos vainajalla on leski, on myös lesken varat ilmoitettava perunkirjoituksessa

7. Jos puoliso on kuollut aikaisemmin, on esitettävä hänen jälkeensä tehty perukirja ja mahdollinen ositus- ja perinnönjakosopimus.

8. Vainajan elinaikaan tai hautaukseen liittyvät kuitit, joiden eräpäivä kuolinpäivän jälkeen, sekä vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta.

 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat eli perilliset sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.