Etusivu Hinnasto Perunkirjoitukset Hannu Vehanen Yhteystiedot In English

Asianajotoimisto Hannu Vehasen palkkioperusteet

Seuraavat toimenpide- ja tehtäväveloitukset ovat esimerkkejä tyypillisissä tilanteissa noudatettavista hinnoista. Hinnoista voidaan poiketa Suomen Asianajajaliiton vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisissa erityistilanteissa.

Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 23 %. Suoranaiset kulut, kuten asiakirjojen lunastusmaksut ja viranomaiskulut lisätään hintoihin.

ASIAKIRJOJEN LAADINTA
Perunkirjoitus
Testamentti
Ositus tai perinnönjako
Avioehtosopimus
Luovutuskirjat

NEUVOTTELUT

OIKEUDENKÄYNTIASIAN HOITAMINEN

MUU EDUSTAMINEN

Suomen Asianajajaliiton vahvistamat yleiset palkkioperusteet


ASIAKIRJOJEN LAADINTA

Perunkirjoitus

Pieni pesä300-500 euroa
Tavanomainen pesä500-700 euroa
Suurehko pesä700-1.000 euroa
Erityisen työläs pesä1.000-1.500 euroa

Perunkirjoituksen hintaan kuuluu:

  • perunkirjoituksen valmistelu: enintään 10 virkatodistusten hankkiminen, saldotodistusten hankkiminen, kutsujen toimittaminen pesän osakkaille
  • testamentin tiedoksianto perunkirjoituksen yhteydessä
  • perunkirjoitustilaisuus asianajotoimistossa arkipäivänä tavanomaiseen työaikaan
  • perukirjan toimittaminen verotoimistoon
  • pesän osakkaiden neuvominen kuolinpesässä mahdollisesti tarvittavista jatkotoimista, kuten osituksesta tai perinnönjaosta.

Lisämaksuja perunkirjoituksessa:

  • Testamentin tiedoksianto erillistoimeksiantona 50 euroa + 15 euroa / hlö
  • Virkatodistusten hankinta 10 virkatodistusta ylittävältä osalta 5 euroa / kpl

Pienellä pesällä tarkoitetaan pesää, jonka bruttoarvo jää alle 15.000 euron ja jossa osakkaiden lukumäärä on vähäinen, eikä pesässä ole ulkomaisia osakkaita.

Testamentti

Tavanomainen testamentti150-300 euroa
Laaja testamentti300-500 euroa

Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun. Ennen asiakirjan laatimista asiakkaalle selvitetään testamentin vaikutukset. Testamentti voidaan yleensä laatia odotettaessa. Tavanomaisella testamentilla tarkoitetaan esimerkiksi testamenttia, jolla kaikki omaisuus määrätään yhdelle saajalle ilman erityisiä ehtoja.

Erillinen neuvottelu50-150 euroa

Ositus tai perinnönjako

Ositusasiakirjan tai perinnönjakosopimuksen laatiminen250-900 euroa

Avioehtosopimus

Tavanomainen avioehtosopimus200 euroa

Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen ja todistelun sekä sopimuksen toimittamisen rekisteröitäväksi maistraattiin. Asiakas maksaa maistraatin perimän rekisteröintimaksun. Ennen asiakirjan laatimista asiakkaalle selvitetään avioehtosopimuksen vaikutukset.

Luovutuskirjat

Kiinteistön kauppakirja200-450 euroa
Muu kauppa- tai luovutuskirja150-300 euroa
Lahjakirja150-350 euroa
(Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen lisäksi lahjaveroilmoituksen tekemisen ja toimittamisen verotoimistoon.)
Veroilmoitus/veronoikaisu100-200 euroa
Avioerohakemuksen hoitaminen150 euroa
Lainhuudon/kiinnityksen hakeminen50-200 euroa

NEUVOTTELUT

Alkuneuvotteluuseimmiten ilmainen
Puhelinneuvotteluuseimmiten ilmainen
Neuvottelu toimistossa80-140 euroa
(enintään 1 tunti)
Neuvottelu toimiston ulkopuolella100-160 euroa matkaan kuluvine aikoineen (enintään 1 tunti)
Pidemmät neuvottelut toimiston ulkopuolella160 euroa / h matkaan kuluvine aikoineen

OIKEUDENKÄYNTIASIAN HOITAMINEN

Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet veloitetaan siihen käytetyn ajan mukaan120-160 euroa / h
Esiintyminen oikeudessa sisältäen matka-ajan
enintään 2 h360-510 euroa
Enemmän kuin 2 h mutta vähemmän kuin 4 h510-830 euroa
Yli 4 h ylittävältä ajalta tuntiveloitus160 euroa / h
Asian hoito valitustuomioistuimessaedellä olevia kohtia soveltaen

MUU EDUSTAMINEN

avustaminen tai edustaminen esim. pesänselvitys- ja perinnönjakokokouksissa sekä yhtiökokouksissa, sopimusneuvotteluissa; sovelletaan edellä mainittuja, oikeudenkäyntiasioihin liittyviä hintoja.


Suomen Asianajajaliiton vahvistamat yleiset palkkioperusteet

1. Pääsääntö

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja voidaan ottaa huomioon kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Asianajaja on oikeutettu ottamaan lukuun näissä ohjeissa mainittujen seikkojen lisäksi asianajajana saavuttamansa kokemuksen ja taidon sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaamisen.

2. Toimenpideveloitus

Ensisijaisesti palkkio määrätään tehtyjen toimenpiteiden perusteella. Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta veloitetaan erikseen.

3. Aikaperusteinen veloitus

Yksittäisessä asianajotehtävässä tai siihen kuuluvassa erityisessä toimenpiteessä voidaan palkkioperusteena pitää myös tehtävän suorittamisen vaatimaa, kohtuullista aikaa.

4. Palkkion määräytyminen tuloksen perusteella

Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määräosaksi siitä, mitä tehtävällä päämiehelle saavutetaan (pactum de quota litis), tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta asianajotoimistolle siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).

5. Asian erityinen merkitys korotusperusteena

Milloin asianajajan vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tahi siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

6. Vaikeissa oloissa ja kiireellisenä hoidettavat asiat

Palkkiota korotetaan, mikäli tehtävä on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla, poikkeavissa olosuhteissa taikka asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä.

7. Ennakkomaksut

Ennakkomaksu kulujen sekä palkkion suoritukseksi veloitetaan, milloin siitä on tehtävää vastaanottaessa sovittu tai sitä on muutoin olosuhteisiin nähden pidettävä asianmukaisena.

8. Yleiskulut - laskutuskelpoinen työaika

Asianajotoimiston on palkkiostaan katettava toiminnan aiheuttamat yleiskulut, niin kuin toimistohenkilökunnan palkat sosiaalikuluineen, toimiston vuokra- ja huoltokulut, tavanomaiset vakuutusmaksut mukaan lukien eläkevakuutusmaksut, kulut toimiston koneista, laitteista ja tarvikkeista sekä toimistoon ja toimintaan sidotun pääoman vaatimat kulut ja muut kiinteät kuluerät.

9. Toimenpide- ja aikaveloitusten soveltaminen

Asianajopalkkio vahvistetaan edellä mainittujen perusteiden mukaisesti sekä noudattaen jäljempänä olevaa toimenpide-aikaveloitushinnastoa, joka on laadittu ottaen huomioon asianajotehtävän tunnollisen hoitamisen tavallisimmissa tapauksissa vaatima työmäärä ja asianajotoiminnasta keskimäärin aiheutuvat yleiskulut.

10. Suoranaiset kulut: Oman auton käyttö, majoituskulut ja päiväraha

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut. Oman auton käyttökustannukset ja päiväraha veloitetaan verohallituksen antamien ohjeiden mukaan.

11. Asianajolasku

Toimenpiteistä annetaan lasku, missä tarpeen mukaan yksilöitynä mainitaan asiassa suoritetut toimenpiteet sekä asian aiheuttamat suoranaiset kulut. Maksuttomassa oikeudenkäynnissä asianajolaskuun on sovellettava lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty.

12. Arvonlisävero

23 % arvonlisävero sisältyy ilmoitettuihin toimenpide- ja aikaveloituksiin.